Wszystkie wpisy, których autorem jest M. Biedroń

Informacje dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa oraz stosowania RODO w szkołach w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2

Rzeszów, 2020-09-09

PiP.537.42.2020

Podkarpacki Kurator Oświaty wyjaśnia najważniejsze kwestie związane z organizacją szkoły w okresie stanu epidemii.

Maseczki dla uczniów przebywających w szkole – tylko decyzją dyrektora.

Dyrektorzy szkół, odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa, mogą wprowadzać regulaminem, procedurą obowiązek noszenia przez uczniów maseczek we wspólnych przestrzeniach,  np. na korytarzach, w szatniach.

   Zgodnie z art. 68 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r.  poz. 910 ze zm.), cytuję: „1.  Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 1) kieruje działalnością szkoły; 6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę; 7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych” oraz „uwzględnia w funkcjonowaniu jednostki przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.” (§ 13c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1394).   Czytaj dalej

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA – Lidia Myćka
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku
WTOREK
8:45 – 11:30
CZWARTEK
8:45 – 11:00
FORMY POMOCY SKIEROWANE DO
UCZNIÓW:
• Rozmowy terapeutyczne
• Rozmowy wspierające
• Rozmowy psychokorygujące
• Rozmowy interwencyjne
• Kontrakty
• Działania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym
RODZICÓW:
• Rozmowy, porady, konsultacje (bezpośrednie, telefoniczne)
• Negocjacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych