Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 1389),
 5. Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 6. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

    OBOWIĄZKI DYREKCJI SZKOŁY:

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia również przy wejściu szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.
 3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19.
 4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach poprzez umieszczenie ich wraz z załącznikami na stronie szkoły: www.sp.frysztak.pl
 5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika – IZOLATORIUM – obok gabinetu higienistki szkolnej – wyposażone w zestaw ochronny. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia -Załącznik nr 1.
 6. Zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu i przyborów wykorzystywanych w czasie zajęć.
 7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY   1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji: ■       Pracownik obsługi pracuje w rękawiczkach i maseczce bądź przyłbicy i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. Administracja może pracować bez rękawiczek zwiększając dbałość o higienę rąk. ■       Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje. ■       Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem. ■       Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie starannie sprząta z użyciem wody z detergentem, co zapisuje kartach monitoringu dezynfekcji. ■       W przypadku podejrzenia zakażenia  COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu, kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki medycznej i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. ■       Personel kuchenny oraz pomocniczy unika kontaktów się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. ■       Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. ■       Należy prowadzić monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. ■       Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. ■       Przy organizacji żywienia w szkole- stołówka szkolna – należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Zostanie zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. ■       Korzystanie z posiłków odbywać się będzie zmianowo. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. ■       W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. ■       Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć. ■       Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki. ■       Posiłki są z Przedszkola przywożone w pojemnikach zbiorczych na wózku, które to pojemniki i wózek każdorazowo myje się i dezynfekuje przed użyciem i po użyciu.     2. Obowiązki nauczycieli: ■       Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu – planu zajęć –  realizując zajęcia lekcyjne i opiekuńczo-wychowawcze w szkole lub w razie  konieczności  za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w formie hybrydowej lub pracy zdalnej. ■       Pełni dyżury w wyznaczonych rejonach zgodnie z planem dyżurów. ■       Na terenie placówki nauczyciel jest zobowiązany do noszenia maseczki, chusty bądź przyłbicy. ■       Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. ■       Przypomina często o konieczności mycia i dezynfekcji rąk oraz o utrzymaniu dystansu społecznego. ■       Obserwuje wychowanków i w razie zauważenia niepokojących objawów zgłasza telefonicznie do higienistki szkolnej – uczeń zostanie umieszczony w Izolatorium. ■       Pomaga uczniom w realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych  zarówno w stacjonarnie jak też zdalnie. ■       Nauczyciel pamięta o konieczności systematycznego wietrzenia sal, przynajmniej co 45 minut. ■       Organizuje wyjścia na teren placu szkolnego i siłowni na powietrzu tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą. ■       Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawie na placu. ■       Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra. ■       Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. ■       W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem CONVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu oraz zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. ■ OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku dostępnymi na stronie szkoły: www.sp.frysztak.pl i w dzienniku elektronicznym.
 2. Dostarczają do placówki uzupełnioną dokumentację wymaganą przez dyrektora szkoły – załącznik nr 4 i załącznik nr 5 .
 3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
 4. Przestrzegają wytycznych dotyczących posiadania własnych podręczników i przyborów szkolnych oraz nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
 5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 6. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do szkoły na teren szatni – nie wchodzi do sali szkolnej. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.
 7. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wydzielonej przestrzeni wspólnej szkoły – szatnia i korytarz przy sekretariacie szkoły- i bezwzględnie mają przestrzegać wszelkich środków ostrożności – osłona ust, nosa, rękawiczki, dezynfekcja.
 8. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora lub nauczyciela.(szybka linia kontaktu).

ZASADY ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE – w oparciu o wytyczne GIS  

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwiono skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)   1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, b)   dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, c)    dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, d)   opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach – tylko dostęp do szatni i sekretariatu szkoły.
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 • Zajęcia świetlicowe  i biblioteka pracują zgodnie z ustalonymi regulaminami (Zał. 2 i zał. 3).
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Rodzice/opiekunowie mogą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w gabinecie pielęgniarki z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 • Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły, placówki systemu oświaty odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.

Organizacja pracy szkoły –  

 • Uczniowie do szkoły przychodzą w maseczkach, chustach czy przyłbicach i korzystają z nich zawsze przebywając w częściach wspólnych i w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami i pracownikami szkoły.
 • Przy wejściu do szkoły dezynfekują ręce.
 • W szatni uczniowie korzystają z własnej szafki, tylko uczniowie klas pierwszych z boksu – tam wieszamy rzeczy na co drugim wieszaczku.
 • Bezwzględnie nie wolno w czasie przerw i przed lekcjami przesiadywać w szatni, po zostawieniu obuwia i wierzchniego okrycia udajemy się do swojej klasy.
 • Do szkoły wchodzimy wejściem wyznaczonym dla danej klasy – zgodnie z planem wejść.
 • Każda klasa ma przypisaną klasopracownię, w której odbywają się wszystkie zajęcia, z wyjątkiem informatyki i wychowania fizycznego. – plan sal.
 • Uczniowie w czasie przerwy nie gromadzą się i nie spacerują po całej szkole, tylko w pobliżu swojej sali.
 • Na stołówkę wychodzą zgodnie z wyznaczonym na to czasem, zachowując bezwzględnie dystans społeczny i przy wejściu dezynfekują ręce.
 • Na stołówce uczniowie zajmują swoje miejsce i oczekują na posiłek – nie należy wędrować po jadalni, a czekać na obsługę, a po zakończonej konsumpcji opuszczamy salę.
 • Po wejściu do klasy i zajęciu wyznaczonego miejsca, uczniowie mogą zdjąć osłonę ust, jednak w przypadku podejścia do nauczyciela, należy założyć osłonę ust.
 • W ciągu dnia pamiętamy o częstym myciu i dezynfekowaniu rąk i utrzymywaniu dystansu społecznego w każdej sytuacji.
 • W klasie uczniowie korzystają tylko z własnych podręczników i przyborów szkolnych, nie dzielimy się także jedzeniem i piciem.

Zajęcia wychowania fizycznego:

 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu w możliwie w najdłuższym czasie stosownie do warunków atmosferycznych.
 • Przed wejściem na salę gimnastyczną każdorazowo należy zdezynfekować ręce.
 • Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Jeżeli zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Jeżeli zajęcia na sali gimnastycznej odbywają się w dwóch grupach należy  bezwzględnie rozsuwać kotarę.
 • Po każdych zajęciach salę gimnastyczną należy wietrzyć.
 • Używane przybory i pomoce należy odkładać do pojemników w celu dezynfekcji po każdych zajęciach.
 • Korzystanie z szatni powinno odbywać dwu lub w miarę możliwości trzyetapowo w celu uniknięcia przebywania zbyt licznej grupy uczniów w szatni w tym samym czasie.
 • Po przebraniu się zaleca się aby uczeń zapakował odzież do wcześniej przygotowanej reklamówki, wieszając reklamówkę ze zmiennym ubraniem na wieszaku.
 • Szatnie po każdych zajęciach powinny zostać zdezynfekowane i przewietrzone.
 • Przed zajęciami wychowania fizycznego przebywając na korytarzu, staramy się poruszać w obrębie swojej szatni. Obowiązuje noszenie maseczek.
 • Na zajęcia wychowania fizycznego poruszamy się w określonym kierunku: Schodzimy na zajęcia dołem, a wracamy balkonem w celu uniknięcia zbyt dużego tłoku w przejściu przy sali gimnastycznej.
 • W klasach czekamy na przyjście nauczyciela wychowania fizycznego i tylko pod jego opieką udajemy się na lekcję.

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników i rodziców/prawnych opiekunów uczniów.
 2. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 3. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

Załącznik nr 1.   PROCEDURY W RAZIE PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19    Podejrzenie zakażenia wirusem u pracownika szkoły

 1. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, lecz pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub szpitalem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O złym stanie zdrowia należy bezzwłocznie poinformować dyrektora szkoły.
 2. W przypadku, gdy u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy pojawią się niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem (uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gorączka), pracownik informuje o tym fakcie przełożonego, zostaje niezwłocznie odsunięty od pracy i oczekuje w odizolowanym pomieszczeniu na wytyczne przełożonego.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty)
 4. Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i nawiązuje kontakt z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oczkując na wytyczne.
 5. Podejrzenie zakażenia wirusem u dziecka:
 6. W przypadku wystąpienia u dziecka złego samopoczucia (kaszlu, kataru, wysypki, zmiany skórnej, biegunki, wymiotów, bólu gardła ) nauczyciel powinien:

1)       Odizolować dziecko od dzieci zdrowych w przeznaczonym do tego pomieszczeniu – IZOLATORIUM. 2)       Dokonać pomiaru temperatury – jeżeli rodzic wyraził na to zgodę. 3)       Wezwać telefonicznie rodzica. 4)       Powiadomić dyrektora szkoły o sytuacji i oczekiwać na wytyczne.

 1. Rodzice dzieci z grupy dziecka, u którego podejrzewa się zakażenie zostają telefonicznie poinformowani o zaistniałej sytuacji i poproszeni o odbiór dzieci i ich obserwację.
 2. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
 3. Dyrektor ustala listę osób przebywających w częściach budynku, w   którychprzebywała w tym samym czasie osoba podejrzana o zakażenie i nawiązuje kontakt z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oczekując na wytyczne.
 4. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza.
 5. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący – Wójta Gminy Frysztak o podejrzeniu zakażenia u dziecka.

Załącznik nr 2 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku  

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
 3. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

a)   czas pracy rodziców – na wniosek rodziców, b)   organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

 1. Do zadań świetlicy należy:

a)   organizowanie opieki, b)   organizowanie pomocy w nauce, c)    tworzenie warunków do nauki własnej, d)   przyzwyczajanie do samodzielnej pracy, e)    wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, f)     organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, g)    odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, h)   stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego, i)     upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia, j)     rozwijanie samodzielności i aktywności, k)   współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej  

 1. Wychowanek ma prawo do:

a)   właściwie zorganizowanej opieki, b)   życzliwego traktowania, c)    poszanowania godności osobistej, d)   ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, e)    wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami, f)     uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, g)    rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, h)   korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

 1. Wychowanek jest zobowiązany do:

a)   przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy, b)   przestrzegania zasad współżycia w grupie, c)    współpracy w procesie wychowania i opieki, d)   uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, e)    kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych, f)     respektowania poleceń nauczyciela, g)    dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności, h)   nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, i)     przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, j)     nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, k)   dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, l)     ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.   Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
 2. Rozmowy telefoniczne.
 3. Pisemne informacje w dzienniczku ucznia.
 4. Semestralne spotkania z wychowawcami świetlicy.

Zadania nauczyciela świetlicy

 1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów.
 5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych.
 6. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
 7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
 8. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 10. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, higienistką szkolną.
 11. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
 12. Wykonanie prac zleconych przez kierownika świetlicy.
 13. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy.
 14. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
 15. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy.
 16. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i wychowawcę ucznia.
 17. Systematyczne wietrzenie sal świetlicowych.
 18. Dbanie o systematyczne mycie i dezynfekcję rąk przez dzieci, utrzymywanie dbałości o higieniczne warunki pracy w ramach wzmożonego reżimu sanitarnego.
 19. Utrzymywanie dystansu w czasie zabaw świetlicowych.

Wyposażenie świetlicy   Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:

 • Sprzęt audiowizualny.
 • Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych.
 • Czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp.
 • Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Załącznik 3 – Regulamin biblioteki szkolnej Obowiązki czytelników 1)     Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły. 2)     Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący. 3)     Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz. Obowiązki bibliotekarzy 1)     Pracownicy bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych. 2)     Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.). 3)     W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie. 4)     Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.   DEKLARACJA RODZICA   Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 1. Zapoznałem/łam się z treścią „ PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII CIVID – 19 OBOWIĄZUJĄCYCH W Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.
 2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących procedur związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim: przyprowadzania i posyłania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
 3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała: w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.
 4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

Frysztak, dnia ………………..   ‘(nazwisko i imię oraz adres zamieszkania i telefon rodzica)     OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNOW PRAWNYCH   Oświadczam, że moja córka/ mój syn: …………………………………………………………………………………………………… (nazwisko i imię dziecka)     Nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.   Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu  i inne nietypowe. Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

 1.  mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19,
 2.  w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na kwarantannę,
 3. w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. Niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby, organy.
 4. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

(nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)