Deklaracja dostępności strony internetowej

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp.frysztak.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01

Strona internetowa http://sp.frysztak.pl/   jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

- dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- nie ma możliwości czytania tekstów,

- część plików nie jest dostępna cyfrowo, zostały opublikowane przed 2018.09.23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

- zamieszczane artykuły są stopniowo dostosowywane do wymagań dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,

Data sporządzenia deklaracji:

Deklaracje sporządzono dnia 2022-09-01 r.

Deklarację sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

Kontakt i informacje zwrotne:

Kontakt z sekretariatem szkoły: szkola@sp.frysztak.pl

telefon: 17 276 00 72

adres do korespondencji, 38-130 Frysztak, ul. J.Piętniewicza 7,

godziny pracy sekretariatu 7:30 – 15:30
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia bez opisu alternatywnego itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.rpo.pl/

DOSTĘPNOŚĆ  ARCHITEKTONICZNA

Do budynku szkoły prowadzi pięć wejść:

1)    wejście główne – od strony północnej – wejście do szatni i drugie wejście na parter, do którego prowadzą schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

2)    wejście – od strony wschodniej – wejście na salę gimnastyczną
z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,

3)    wejście od ulicy J. Wybickiego – wejście na salę gimnastyczną, bez schodów i utrudnień dla osób niepełnosprawnych,

4)    wejście boczne – od strony zachodniej, do którego prowadzą schody – wejście na salę gimnastyczną.

Szkoła nie posiada wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na I i II piętro budynku prowadzą schody niedostosowane do  potrzeb niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (schody, toalety, barierki).W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, których szerokość dostosowana jest do przejazdu wózków inwalidzkich. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach są pracownicy obsługi.

Informacje dodatkowe

Aktualnie trwają prace nad dostosowaniem strony internetowej i treści do wymagań dostępności cyfrowej.

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja 2023/24

Dokumenty w wersji  *.doc:

Zgłoszenie dziecka do szkoły

Zgłoszenie dziecka do klasy sportowej

Zgoda na wizerunek

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Klauzula informacyjna

Oświadczenie rodziców dot. nauki religii

Wniosek o dowóz

Zasady rekrutacji do szkoły 2023/2024

 

Dokumenty w wersji  *.pdf:

Zgłoszenie dziecka do szkoły

Zgłoszenie dziecka do klasy sportowej

Zgoda na wizerunek

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Klauzula informacyjna

Oświadczenie rodziców dot. nauki religii

Wniosek o dowóz

Zasady rekrutacji do szkoły 2023 /2024