Idea powstania

*O idei powstania szkół partnerskich*

Projekty i plany pobytu polskich i niemieckich uczniów w obu sąsiednich państwach wspierane i finansowane są przez Fundacje Współpracy Polsko – Niemieckiej a w szczególności przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie. Idea powstania tejże fundacji pojawiła się podczas spotkania premiera RP Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza RFN Helmuta Kohla w listopadzie 1989 r. Wiąże się ona z otrzymaniem przez Polskę w 1975 roku gwarantowanego przez rząd zachodnio-niemiecki kredytu w wysokości 1 mld marek. Z powodu znanych trudności gospodarczych Polska nie była w stanie spłacać rat kapitałowych a nawet odsetek. W 1986 roku zawarto umowę o odroczeniu spłat, a 14 listopada 1989 we Wspólnym Oświadczeniu podpisanym w Warszawie przez kanclerza federalnego Helmuta Kohla i premiera Tadeusza Mazowieckiego zapowiedziano m.in. umorzenie, w odrębnej umowie części długu w wys. 760 mln marek niemieckich. Pozostała jego część miała być gromadzona na koncie specjalnego funduszu. Ustalono ponadto, że Polska będzie dokonywać spłaty tej części zobowiązań w walucie polskiej, w dziesięciu rocznych ratach, przekazując pieniądze na przedsięwzięcia będące przedmiotem wspólnego zainteresowania polsko-niemieckiego, bądź przyczyniając się w sposób szczególny do porozumienia między Polakami i Niemcami.

Porozumienie między premierem T. Mazowieckim a kanclerzem H. Kohlem, a także utworzenie wspomnianego funduszu stworzyły możliwości powstania bezprecedensowej w stosunkach polsko-niemieckich, ale także w stosunkach międzypaństwowych – wspólnej Fundacji.