Regulamin

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO SP nr 1 we FRYSZTAKU

I. WYPOŻYCZALNIA

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach podanych w harmonogramie.
2. Przed wypożyczeniem książki należy zapoznać się z regulaminem biblioteki.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 woluminy (dotyczy lektur szkolnych).
4. Maksymalny czas wypożyczenia książki to 1 miesiąc. Istnieje możliwość prolongaty książki na kolejny okres.
5. Z księgozbioru podręcznego i zbiorów niepiśmienniczych można korzystać wyłącznie na miejscu.
6. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek. O wszelkich uszkodzeniach powinien informować bibliotekarza przed ich wypożyczeniem.
7. Użytkownik biblioteki, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zmuszony jest do odkupienia takiej samej książki lub innej, o podobnej wartości, wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.
8. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki (podręczniki oddajemy lub prolongujemy na następny rok na tydzień przed końcem roku szkolnego)

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

1. Komputera korzystać mogą wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
2. Korzystający z komputera mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin akceptując podpisem warunki regulaminu.
3. Stanowisko komputerowe służy przede wszystkim do celów edukacyjnych:
poszukiwania materiałów multimedialnych programach edukacyjnych, w zasobach Internetu, wykonywania prac do nauki własnej, na zajęcia edukacyjne itp.
4.Wykorzystanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
5. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy.
6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
7. Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputera i ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
8. Za wszelkie uszkodzenia mechaniczne sprzętu komputerowego odpowiada finansowo użytkownik (rodzice ucznia).
9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
10. Kserokopiarkę obsługuje bibliotekarz, w wyjątkowych sytuacjach poinstruowany uczeń pod nadzorem nauczyciela.

ZABRANIA SIĘ:

-Instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
-Korzystania z komputera podczas zajęć edukacyjnych.
-Wykorzystywania komputera do czatu, gadu-gadu oraz innych komunikatorów.
-Spożywania posiłków i picia napojów w pobliżu sprzętu komputerowego.