Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),
 5. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 6. Rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna i konsultacje dla uczniów z dnia 15 maja 2020r.
 8. Rekomendacje MEN dotyczące zajęć rewalidacyjnych w szkole podstawowej.

  OBOWIĄZKI DYREKCJI SZKOŁY:

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia również przy wejściu szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.
 3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19.
 4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły: szkola@sp.frysztak.pl
 5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika – IZOLATORIUM – obok gabinetu higienistki szkolnej wyposażone w zestaw ochronny. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia -Załącznik nr 1.
 6. Zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu i przyborów wykorzystywanych w czasie zajęć.
 7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY   1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji: ■       Pracownik obsługi pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. Administracja może pracować bez rękawiczek zwiększając dbałość o higienę rąk. ■       Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje. ■       Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem. ■       Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie starannie sprząta z użyciem wody z detergentem, co zapisuje kartach monitoringu deztnfekcji. ■       W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. ■       Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.   2. Obowiązki nauczycieli: ■       Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej. ■       Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem. ■       Pomaga uczniom w czasie zajęć opiekuńczych w realizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych zdalnie. ■       Organizuje wyjścia na teren placu szkolnego i siłowni na powietrzu tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą. ■       Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu. ■       Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra. ■       Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu. ■       W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem CONVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.   OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku dostępnymi na stronie szkoły: szkola@sp.frysztak.pl i w dzienniku elektronicznym.
 2. Dostarczają do placówki uzupełnioną dokumentację wymaganą przez dyrektora szkoły – załącznik nr 2 i załącznik nr 3 .
 3. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
 4. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na noszenie przez dziecko maseczki są zobowiązani do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych i opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
 5. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
 6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do szkoły i oddaje pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przy drzwiach wejściowych do świetlicy – nie wchodzi do środka. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.
 8. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wydzielonej przestrzeni wspólnej szkoły i bezwzględnie mają przestrzegać wszelkich środków ostrożności – osłona ust, nosa, rękawiczki, dezynfekcja.
 9. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora lub nauczyciela   .

ZASADY ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE – w oparciu o wytyczne GIS  

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo -wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 2. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej w godzinach 7 -16.00.
 3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej nr 1 z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 4. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
 5. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 6. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń -1 ławka szkolna)
 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.
 9. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.
 11. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 12. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 14. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 15. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 16. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 17. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 18. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer)
 19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 20. W szatni należy wykorzystywać co drugi wieszak.
 21. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 22. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 23. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 24. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 25. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 26. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 27. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 28. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 29. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 30. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji.
 31. Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 32. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w gabinecie pielęgniarki z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 33. Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 34. Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 35. Harmonogram konsultacji ustala dyrektor/wicedyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami, zostanie udostępniony poprzez dziennik elektroniczny.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników i rodziców/prawnych opiekunów uczniów.
 2. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 3. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

Załącznik nr 1  do uzupełnienia w dwóch wersjach:   *.doc,  *.pdf.

Załącznik nr 1 – do uzupełnienia przez rodziców  (wersja *.doc)

Załącznik nr 1 – do uzupełnienia przez rodziców  (wersja *.pdf)