Informacje dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa oraz stosowania RODO w szkołach w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2

Rzeszów, 2020-09-09

PiP.537.42.2020

Podkarpacki Kurator Oświaty wyjaśnia najważniejsze kwestie związane z organizacją szkoły w okresie stanu epidemii.

Maseczki dla uczniów przebywających w szkole – tylko decyzją dyrektora.

Dyrektorzy szkół, odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa, mogą wprowadzać regulaminem, procedurą obowiązek noszenia przez uczniów maseczek we wspólnych przestrzeniach,  np. na korytarzach, w szatniach.

   Zgodnie z art. 68 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r.  poz. 910 ze zm.), cytuję: „1.  Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności: 1) kieruje działalnością szkoły; 6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę; 7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych” oraz „uwzględnia w funkcjonowaniu jednostki przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.” (§ 13c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1394).   Czytaj dalej

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA – Lidia Myćka
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku
WTOREK
8:45 – 11:30
CZWARTEK
8:45 – 11:00
FORMY POMOCY SKIEROWANE DO
UCZNIÓW:
• Rozmowy terapeutyczne
• Rozmowy wspierające
• Rozmowy psychokorygujące
• Rozmowy interwencyjne
• Kontrakty
• Działania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym
RODZICÓW:
• Rozmowy, porady, konsultacje (bezpośrednie, telefoniczne)
• Negocjacje, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W SP FRYSZTAK

Szkolne procedury bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego 2020r.

 

  1. Uczniowie wchodzą do budynku wyznaczonymi wejściami, i tym samym wejściem wchodzą każdego dnia.
  2. Przed wejściem na teren i do budynku szkoły wszystkie osoby – uczniowie, pracownicy i opiekunowie – zakrywają usta i nos maseczką, chustą lub przyłbicą, a wchodząc do budynku dezynfekują ręce.
  3. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach i po zbiórce z wychowawcą kierują się do wyznaczonej sali lekcyjnej.
  4. Opiekunowie uczniów pozostają na zewnątrz budynku szkoły zachowując dystans społeczny. W pozostałe dni nauki poruszanie się opiekunów jest dozwolone tylko w części wspólnej – szatnie i korytarz szkolny do sekretariatu.
  5. Po zakończeniu spotkania z wychowawcami uczniowie wychodzą ze szkoły.
  6. Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do klasy zajmują wyznaczone miejsca, a po zajęciu miejsc mogą zdjąć maseczki. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5 oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły obowiązuje osłonięcie ust i nosa.
  7. Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.
  8. Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN i GIS w sprawie bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.
  9. Prosimy o bezwzględne zapoznanie się z Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi w naszej szkole, które są dostępne na stronie szkoły.
  10. Opiekunowie ucznia mają obowiązek wypełnić „Oświadczenie” i „Deklarację” rodzica/opiekuna ucznia i dostarczyć ją 1 września 2020r. do wychowawców klas. Dokumenty można pobrać ze strony szkoły, bądź z sekretariatu szkoły.

 

PLAN INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Godz. 8.00 – rozpoczęcie roku dla uczniów klas 2-3.

klasy 2a, 3a i 3b – wejście główne

klasy 2b – wejście „dawne gimnazjum” Czytaj dalej