Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku z dnia 16.10.2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie

zarządzam, co następuje

§1.

1.Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w klasie la Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku okresie od 19.10.2020 do dnia 23.10.2020 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania szkoły dla klasy la są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku oraz na tablicy ogłoszeń placówki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.